KGS
Devgandharva Mohotsav - 2010
nsoxa/koZ egksRlo 2006
 
Devgandharva Mohotsav
 
Date :
      10-12th December 2010
 
Venue :
         Acharya Atre Rangbhavan
         Kalyan (W), Dist. Thane.  
 
           Classical Singing : Sangeet Martand Pandit Jasraj
                                           Shri Satyajeet Talwalkar (
Tabla)  
           Gazal: Padmabhushan Jagjit Singh
           Satar: Ustad Shahid Parvez
                     Shri Yogesh Samsi (Tabla
 
 
 
All rights reserved @kalyangayansamaj.org
Website maintained By : Domain Hangar